Radosť z prítomnosti večnej Lásky

„Keď sa farizeji dopočuli, že umlčal saduceov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“ On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“ (Mt 22, 34-40). Kázňový text 1J 4, 9-11: „Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Ten, kto nemiluje, nepozná Boha, pretože Boh je láska. Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal na svet svojho jednorodeného Syna, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako obetu zmierenia za naše hriechy. Milovaní, keď si nás Boh tak zamiloval, aj my sa máme navzájom milovať.“ J 13,34: „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali; ako som ja miloval vás, aby ste sa aj vy navzájom milovali. Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému.“

Milí bratia a sestry,

existujú rôzne druhy otázok, počínajúc tými obligátnymi: „Ako sa máš? Čo nového? Čo tvoje zdravie? Potom sú tie praktické, keď sa pýtame kde nájdem niekoho, alebo niečo, ako sa dostanem tam a tam a pod. Nasledujú otázky, ktorými chceme vypátrať príčiny následkov. To sa týka predovšetkým historikov, filozofov, vedcov, lekárov, teológov, ale aj študentov, ktorí musia zdôvodniť výsledky bádania pri obhajobe svojich diplomových prác. Zvláštny druh otázok sú tie naliehavé, napr. u lekára, keď sa pýtame na svoje zdravie, alebo v nemocnici, keď čakáme ako dopadne operácia naši blízkych. Ale sú aj otázky, ktoré by sme mohli nazvať hádavé: „Kde si bol tak dlho?“ „Na čo si minula toľko peňazí?“ „Kedy už konečne prídeš k rozumu?“ Ale sú aj otázky provokačné, ba priam zákerné: „Čo si ty vlastne o sebe myslíš?“ V tomto duchu učiteľ zákona pokladá otázku Ježišovi. Evanjelium nám hovorí „…aby ho pokúšal.“ „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“ Je zaujímavé, že Pán Ježiš na podobné otázky obyčajne odpovedá otázkou, ale tentoraz odpovedá priamo: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“ Čo to je vlastne „milovať Boha“ a čo je to vlastne láska? C.S.Lewis vo svojej knihe Štyri lásky vysvetľuje, že starí Gréci mali k dispozícii štyri slová, keď chceli hovoriť o láske. Sú to slová: storge, filia, eros a agapé. Prvé, storge, znamená „náklonnosť“. Znamená inštinktívnu lásku, napríklad lásku, ktorou rodičia milujú svoje deti. Je to druh lásky, ktorá je nám vlastná. Sme skrátka takí. Ľudia majú radi svoje deti a prirodzene k nim cítia náklonnosť. Ďalším gréckym slovom je filia, ktoré znamená „priateľstvo“. Je obsiahnuté napríklad v názve amerického mesta Filadelfia, ktorého preklad znie „bratská láska“. Filia je typ lásky, ktorú medzi sebou cítia ľudia, ktorých spája nejaký spoločný záujem. Tretím gréckym pojmom je eros. To je prirodzená láska, ktorú cítime, keď sme zamilovaní. Je to skúsenosť manžela a manželky, keď spolu zdieľajú intimitu, je to pohlavná láska. Problém s týmito prvými tromi druhmi lásky spočíva v tom, že každá je nejako viazaná na ego. Človek niekoho miluje, ale zároveň z toho niečo má. Štvrté grécke slovo pre lásku je agapé. Je to láska nezištná, milosrdná, altruistická. Agapé je skrátka Božia láska. Cele sa dáva, a to bez ohľadu na to, ako sa na ňu odpovie. Milujem ťa, nech na to reaguješ, alebo nie. Láska agapé je samozrejme láska nám darovaná Bohom. K tomu, aby sme mali pravú lásku, lásku agapé, potrebujeme Ducha Božieho, pretože: „…ovocie Ducha je láska…“  (Gal 5,22) Náboženstvo farizejov a židov obecne, bolo založené na strachu! Je strašné „milovať“ zo strachu, to sa vlastne ani nedá. „V láske niet strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach, lebo: kto má strach, bojí sa trestu, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. My milujeme, lebo on nás miloval prvý.“ (1J 4, 18-19) Príchodom Mesiáša prichádza na svet stelesnená Božia Láska. Sám Boh v Kristu podáva svoju zachraňujúcu ruku hriešnemu človeku, aby ho vytrhol z pazúrov diabla a preniesol do Kráľovstva svojej Lásky. Za časov Pána Ježiša bolo veľa ľudí touto Láskou zasiahnutých, či už zázračne nasýtených, alebo uzdravených, ba dokonca vzkriesených z mŕtvych, ale až do dnešného dňa táto Láska zasahuje mnohých, ktorých premieňa na obraz Boží. Aj my si teraz položme jednu otázku. Čo to znamená „byť Božím obrazom“? Nič iné, ako byť tiež, rovnako ako Pán Ježíš, stelesnenou Božou Láskou.