Biblická úvaha - 23.6.2016

„Hloupým sporům o rodokmeny, rozbrojům a hádkám o Zákon se vyhýbej. Jsou zbytečné a k ničemu.
Sektáře jednou nebo dvakrát napomeň a pak se ho zřekni; je jasné, že takový člověk je převrácený, hřeší, a tak sám nad sebou vynáší soud.(…) Ať se učí i naši lidé vynikat v dobrých skutcích, kde je jich naléhavě potřebí, aby nebyli neužiteční.
Pozdravují tě všichni, kdo jsou se mnou. Vyřiď pozdrav našim přátelům ve víře. Milost s vámi se všemi. (Titovi 3,9-15)

Farnost svatého Ondřeje v Poolbrooku ve Worcesteru se potýkala s kuriózním problémem. Jedna velké vrána doháněla farníky k šílenství. Vrána totiž kradla gumičky ze stěračů aut, zatímco majitelé byli v kostele.
Jedna paní si musela koupit nové stěrače dokonce čtyřikrát. „Začalo jít do tuhého v boji s vychytralou vránou,“ řekla „předháněli jsme se, kdo bude důvtipnější.“ Reverend Paul Finch (v překladu Pěnkava – a tak se opravdu jmenuje) musel zaplatil ochranku, aby během nedělní bohoslužby hlídala parkoviště.
„Je to směšné,“ říká reverend „jak dokáže jedna obyčejná vrána znepříjemnit bohoslužby.“ Apoštol Pavel píše o dobrotě a lásce našeho Spasitele, který nás zachránil a znovu zrodil k novému životu skrze Ducha svatého.
Povzbuzuje místní křesťany k tomu, aby se snažili vynikat dobrým jednáním, protože je to dobré a lidem prospěšné. Je úžasné patřit do společenství, kde se takto povzbuzuje, kde Boží Slovo je Boží Slovo a ne lidské tlachání na zbožné téma.
Teď si představte, že i v tomto společenství se našli takové „vrány“, před kterými apoštol varuje. (viz Titovi 3,9-11) Heretici a sekty napáchali mnoho nevyčíslitelných škod. Neznamená to však, že všechno, co se za sektu označuje nutně musí být sektou. Někdy je paradoxně sektou většina, která se oddělila od biblického učení a její představitele jednají podobně jako zákonici v Ježíšově době, proti kterým Pán Ježíš vystupoval dost radikálně: „Běda vám zákoníkům! Vzali jste klíč poznání, sami jste nevešli, a těm, kteří chtěli vejít, jste v tom zabránili." (Lk 11,52) Na jiném místě: „Svazují těžká břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem.“ (Mt
23,4)
Problém sektáře je jeho úzkoprsost. Je mnoho upřímných lidí, kteří to možná myslí dobře, ale jejich úhel pohledu jim nedovoluje vidět důležité souvislosti.
Nakonec jedna dobrá rada: „Po jejich ovoci je poznáte.“ „Mt 7,16) (Rev. Jaroslav Kratka)